UWAGA!

W lutowej zakładce Biblioteki Szkolnej zostały ogłoszone konkursy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zajrzenia do środka i zapoznania się z ofertą...

Grafika z tekstem: "Do końca lutego br. szkoły i placówki oświatowe funkcjonują na dotychczasowych zasadach"   

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, będą nadal uczyć się zdalnie.

                                                                               

Lekcje dla uczniów klas IV-VI odbywają się zdalnie przez kamerki na platformie Teams zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w e-dzienniku. Proszę na bieżąco śledzić ogłoszenia w e-dzienniku i informacje przesyłane za pomocą poczty w e-dzienniku.

 

 

 

 " Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Dobrej za 2019 r. opublikowane zostało na stronie

bip.gzeas.strzeleczki.pl"

http://bip.gzeas.strzeleczki.pl/18/45/sprawozdania-finansowe.html

 

 

 

Projekt „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej

W ramach projektu Gmina Strzeleczki zorganizowała dla uczniów kl. V i VI Zielone Szkoły w Zamku w Mosznej. Wartość zadania: 75 900,00 zł, kwota dofinansowania 64 515,00 zł.  

 

 Witamy wszystkich na szkolnej stronie internetowej

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBREJ

   

Misją naszej szkoły jest:

Dbałość o wszechstronny rozwój osobowości uczniów

Wspomaganie rodziny w procesie wychowania

Współpraca z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa

Stworzenie przyjaznych warunków dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Wspieranie rozwoju samorządności szkolnej

Wyposażenie uczniów w postawę prowadzenia zdrowego stylu życia

Wychowanie uczniów w duchu tolerancji i patriotyzmu

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Dobrej