header

Zarzadzenie i regulamin rekrtutacji

Komunikat Dyrektora

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji

Deklaracja zgody i upoważnienia

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejsczości narodowej

Wniosek o przyjecie do szkoły dziecka spoza obwodu szkoły

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

Zgoda na uczestnictwo w zajęciach z religii

Potwierdzenie woli przyjęcia